337.cool
开心过小学别董大
唐·高适
qiān lǐ huáng yún bái rì xūn
千里黄云白日曛,
běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn
北风吹雁雪纷纷。
mò chóu qián lù wú zhī jǐ
莫愁前路无知己,
tiān xià shuí rén bù shí jūn
天下谁人不识君?