337.cool
开心过小学泊船瓜洲
宋·王安石
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān
京口瓜洲一水间,
zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān
钟山只隔数重山。
chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn
春风又绿江南岸,
míng yuè hé shí zhào wǒ huán
明月何时照我还?