337.cool
开心过小学卜算子·送鲍浩然之浙东
清·王观
shuǐ shì yǎn bō héng  shān shì méi fēng jù
水是眼波横,山是眉峰聚。
yù wèn háng rén qù nà biān
欲问行人去那边?
méi yǎn yíng yíng chù
眉眼盈盈处。
cái shǐ sòng chūn guī  yòu sòng jūn guī qù
才始送春归,又送君归去。
ruò dào jiāng nán gǎn shàng chūn
若到江南赶上春,
qiān wàn hé chūn zhù
千万和春住。