337.cool
开心过小学卜算子·咏梅
毛泽东
fēng yǔ sòng chūn guī,fēi xuě yíng chūn dào 
风雨送春归,飞雪迎春到。
yǐ shì xuán yá bǎi zhàng bīng ,yóu yǒu huā zhī qiào
已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。
qiào yě bú zhēng chūn ,zhī bǎ chūn lái bào
俏也不争春,只把春来报。
dài dào shān huā làn màn shí
待到山花烂漫时,
tā zài cóng zhōng xiào
她在丛中笑。