337.cool
开心过小学采莲曲
唐·王昌龄
hé yè luó qún yí sè cái,
荷叶罗裙一色裁,
fú róng xiàng lián liǎng biān kāi。
芙蓉向脸两边开。
luàn rù chí zhōng kàn bú jiàn,
乱入池中看不见,
wén gē shǐ jué yǒu rén lái。
闻歌始觉有人来。