337.cool
开心过小学采薇(节选)
先秦·佚名
xī wǒ wǎng yǐ  yáng liǔ yī yī
昔我往矣,杨柳依依。
jīn wǒ lái sī  yù xuě fēi fēi
今我来思,雨雪霏霏。
xíng dào chí chí  zǎi kě zǎi jī
行道迟迟,载渴载饥。
wǒ xīn bēi shāng  mò zhī wǒ āi
我心伤悲,莫知我哀!