337.cool
开心过小学
唐·虞世南
chuí ruí yǐn qīng lù,liú xiǎng chū shū tóng
垂緌饮清露,流响出疏桐。
jū gāo shēng zì yuǎn,fēi shì jiè qiū fēng
居高声自远,非是藉秋风。