337.cool
开心过小学长歌行
汉·汉乐府
qīng qīng yuán zhōng kuí  zhāo lù dài rì xī
青青园中葵,朝露待日晞。
yáng chūn bù dé zé  wàn wù shēng guāng huī
阳春布德泽,万物生光辉。
cháng kǒng qiū jié zhì  kūn huáng huá yè shuāi
常恐秋节至,焜黄华叶衰。
bǎi chuān dōng dào hǎi  hé shí fù xī guī
百川东到海,何时复西归?
shào zhuàng bù nǔ lì  lǎo dà tú shāng bēi
少壮不努力,老大徒伤悲。