337.cool
开心过小学长相思
清·纳兰性德
shān yì chéng,shuǐ yì chéng
山一程,水一程,
shēn xiàng yú guān nà pàn xíng
身向榆关那畔行,
yè shēn qiān zhàng dēng
夜深千帐灯。
fēng yì gēng,xuě yì gēng
风一更,雪一更,
guō suì xiāng xīn mèng bù chéng
聒碎乡心梦不成,
gù yuán wú cǐ shēng
故园无此声。