337.cool
开心过小学敕勒歌
南北朝·北朝民歌
chì lè chuān yīn shān xià
敕勒川,阴山下。
tiān sì qióng lú  lóng gài sì yě
天似穹庐,笼盖四野。
tiān cāng cāng  yě máng máng
天苍苍,野茫茫。
fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng
风吹草低见牛羊。