337.cool
开心过小学池  上
唐·白居易
xiǎo wá chēng xiǎo tǐng,tōu cǎi bái lián huí
小娃撑小艇,偷采白莲回。
bú jiě cáng zōng jì,fú píng yī dào kāi
不解藏踪迹,浮萍一道开。