337.cool
开心过小学惠崇春江晚景
宋·苏轼
zhú wài táo huā sān liǎng zhī
竹外桃花三两枝,
chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī
春江水暖鸭先知。
lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn
蒌蒿满地芦芽短,
zhèng shì hé tún yù shàng shí
正是河豚欲上时。