337.cool
开心过小学春  晓
唐·孟浩然
chūn mián bù jué xiǎo,chù chù wén tí niǎo
春眠不觉晓,处处闻啼鸟。
yè lái fēng yǔ shēng,huā luò zhī duō shǎo
夜来风雨声,花落知多少。