337.cool
开心过小学春夜喜雨
唐·杜甫
hǎo yǔ zhī shí jié  dāng chūn nǎi fā shēng
好雨知时节,当春乃发生。
suí fēng qián rù yè rùn wù xì wú shēng
随风潜入夜,润物细无声。
yě jìng yún jù hēi  jiāng chuán huǒ dú míng
野径云俱黑,江船火独明。
xiǎo kàn hóng shī chù  huā zhòng jǐn guān chéng
晓看红湿处,花重锦官城。