337.cool
开心过小学出  塞
唐·王昌龄
qín shí mínɡ yuè hàn shí ɡuān
秦时明月汉时关,
wàn lǐ chánɡ zhēnɡ rén wèi huán
万里长征人未还。
dàn shǐ lónɡ chénɡ fēi jiàng zài
但使龙城飞将在,
bú jiào hú mǎ dù yīn shān
不教胡马渡阴山。