337.cool
开心过小学滁州西涧
唐·韦应物
dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng
独怜幽草涧边生,
shàng yǒu huáng lí shēn shù míng
上有黄鹂深树鸣。
chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí
春潮带雨晚来急,
yě dù wú rén zhōu zì héng
野渡无人舟自横。