337.cool
开心过小学村  居
清·高鼎
cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān
草长莺飞二月天,
fú dī yáng liǔ zuì chūn yān
拂堤杨柳醉春烟。
ér tóng sàn xué guī lái zǎo
儿童散学归来早,
máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān
忙趁东风放纸鸢。