337.cool
开心过小学村  晚
宋·雷震
cǎo mǎn chí táng shuǐ mǎn bēi
草满池塘水满陂,
shān xián luò rì jìn hán yī
山衔落日浸寒漪。
mù tóng guī qù héng niú bèi
牧童归去横牛背,
duǎn dí wú qiāng xìn kǒu chuī
短笛无腔信口吹。