337.cool
开心过小学大林寺桃花
唐·白居易
rén jiān sì yuè fāng fēi jìn,
人间四月芳菲尽,
shān sì táo huā shǐ shèng kāi。
山寺桃花始盛开。
cháng hèn chūn guī wú mì chù,
长恨春归无觅处,
bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōng lái。
不知转入此中来。