337.cool
开心过小学登鹳雀楼
唐·王之涣
bái rì yī shān jìn  huánɡ hé rù hǎi liú
白日依山尽,黄河入海流。
yù qiónɡ qiān lǐ mù  gèng shàng yī céng lóu
欲穷千里目,更上一层楼。