337.cool
开心过小学独坐敬亭山
唐·李白
zhòng niǎo gāo fēi jìn,gū yún dú qù xián
众鸟高飞尽,孤云独去闲。
xiāng kàn liǎng bù yàn,zhǐ yǒu jìng tíng shān
相看两不厌,只有敬亭山。