337.cool
开心过小学
唐·李峤
jiě luò sān qiū yè,néng kāi èr yuè huā
解落三秋叶,能开二月花。
guò jiāng qiān chǐ làng,rù zhú wàn gān xié
过江千尺浪,入竹万竿斜。