337.cool
开心过小学枫桥夜泊
唐·张继
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān
月落乌啼霜满天,
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián
江枫渔火对愁眠。
gū sū chéng wài hán shān sì
姑苏城外寒山寺,
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán
夜半钟声到客船。