337.cool
开心过小学赋得古原草送别
唐·白居易
lí lí yuán shàng cǎo  yī suì yī kū róng
离离原上草,一岁一枯荣。
yě huǒ shāo bù jìn  chūn fēng chuī yòu shēng
野火烧不尽,春风吹又生。
yuǎn fāng qīn gǔ dào  qíng cuì jiē huāng chéng
远芳侵古道,晴翠接荒城。
yòu sòng wáng sūn qù  qī qī mǎn bié qíng
又送王孙去,萋萋满别情。