337.cool
开心过小学芙蓉楼送辛渐
唐·王昌龄
hán yǔ lián jiāng yè rù wú
寒雨连江夜入吴,
píng míng sòng kè chǔ shān gū
平明送客楚山孤。
luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn
洛阳亲友如相问,
yī piàn bīng xīn zài yù hú
一片冰心在玉壶。