337.cool
开心过小学观书有感(其二)
宋·朱熹
zuó yè jiāng biān chūn shuǐ shēng
昨夜江边春水生,
méng chōng jù jiàn yī máo qīng
艨艟巨舰一毛轻。
xiàng lái wǎng fèi tuī yí lì
向来枉费推移力,
cǐ rì zhōng liú zì zài xíng
此日中流自在行。