337.cool
开心过小学观书有感(其一)
宋·朱熹
bàn mǔ fāng táng yī jiàn kāi
半亩方塘一鉴开,
tiān guāng yún yǐng gòng pái huái
天光云影共徘徊。
wèn qú nà de qīng rú xǔ
问渠那得清如许?
wèi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái
为有源头活水来。