337.cool
开心过小学古朗月行(节选)
唐·李白
xiǎo shí bù shí yuè,hū zuò bái yù pán
小时不识月,呼作白玉盘。
yòu yí yáo tái jìng,fēi zài qīng yún duān
又疑瑶台镜,飞在青云端。