337.cool
开心过小学过故人庄
唐·孟浩然
gù rén jù jī shǔ  yāo wǒ zhì tián jiā
故人具鸡黍,邀我至田家。
lǜ shù cūn biān hé  qīng shān guō wài xié
绿树村边合,青山郭外斜。
kāi xuān miàn chǎng pǔ  bǎ jiǔ huà sāng má
开轩面场圃,把酒话桑麻。
dài dào chóng yáng rì  huán lái jiù jú huā
待到重阳日,还来就菊花。