337.cool
开心过小学寒  菊
宋·郑思肖
huā kāi bù bìng bǎi huā cóng
花开不并百花丛,
dú lì shū lí qù wèi qióng
独立疏篱趣未穷。
nìng kě zhī tóu bào xiāng sǐ
宁可枝头抱香死,
hé céng chuī luò běi fēng zhōng
何曾吹落北风中。