337.cool
开心过小学寒  食
唐·韩翃
chūn chéng wú chù bù fēi huā
春城无处不飞花,
hán shí dōng fēng yù liǔ xié
寒食东风御柳斜。
rì mù hàn gōng chuán là zhú
日暮汉宫传蜡烛,
qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā
轻烟散入五侯家。