337.cool
开心过小学
唐·王维
yuǎn kàn shān yǒu sè,jìn tīng shuǐ wú shēng
远看山有色,近听水无声。
chūn qù huā hái zài,rén lái niǎo bù jīng
春去花还在,人来鸟不惊。