337.cool
开心过小学浣溪沙
宋·苏轼
yóu qí shuǐ qīng quán sì  sì lín lán xī  xī shuǐ xī liú
游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。
shān xià lán yá duǎn jìn xī
山下兰芽短浸溪,
sōng jiān shā lù jìng wú ní
松间沙路净无泥。
xiāo xiāo mù yǔ zǐ guī tí
潇潇暮雨子规啼
shuí dào rén shēng wú zài shǎo
谁道人生无再少,
mén qián liú shuǐ shàng néng xī
门前流水尚能西。
xiū jiāng bái fā chàng huáng jī
休将白发唱黄鸡。