337.cool
开心过小学回乡偶书
唐·贺知章
shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí
少小离家老大回,
xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi
乡音无改鬓毛衰。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí
儿童相见不相识,
xiào wèn kè cóng hé chù lái
笑问客从何处来。