337.cool
开心过小学江南春
唐·杜牧
qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng
千里莺啼绿映红,
shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng
水村山郭酒旗风。
nán cháo sì bǎi bā shí sì
南朝四百八十寺,
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
多少楼台烟雨中。