337.cool
开心过小学江上渔者
宋·范仲淹
jiāng shàng wǎng lái rén  dàn ài lú yú měi
江上往来人,但爱鲈鱼美。
jūn kàn yī yè zhōu  chū mò fēng bō lǐ
君看一叶舟,出没风波里。