337.cool
开心过小学



江  雪
唐·柳宗元
qiān shān niǎo fēi jué  wàn jìng rén zōng miè
千山鸟飞绝,万径人踪灭。
gū zhōu suō lì wēng  dú diào hán jiāng xuě
孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。