337.cool
开心过小学己亥杂诗
清·龚自珍
jiǔ zhōu shēng qì shì fēng léi
九州生气恃风雷 ,
wàn mǎ qí yīn jiū kě āi
万马齐喑究可哀 。
wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu
我劝天公重抖擞 ,
bù jū yī gé jiàng rén cái
不拘一格降人才 。