337.cool
开心过小学静夜思
唐·李白
chuáng qián míng yuè guāng,yí shì dì shàng shuāng
床前明月光,疑是地上霜。
jǔ tóu wàng míng yuè,dī tóu sī gù xiāng
举头望明月,低头思故乡。