337.cool
开心过小学九月九日忆山东兄弟
唐·王维
dú zài yì xiāng wéi yì kè
独在异乡为异客,
měi féng jiā jié bèi sī qīn
每逢佳节倍思亲。
yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù
遥知兄弟登高处,
biàn chā zhū yú shǎo yī rén
遍插茱萸少一人。