337.cool
开心过小学绝  句
唐·杜甫
liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ
两个黄鹂鸣翠柳,
yī háng bái lù shàng qīng tiān
一行白鹭上青天。
chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě
窗含西岭千秋雪,
mén bó dōng wú wàn lǐ chuán
门泊东吴万里船。