337.cool
开心过小学绝  句
唐·杜甫
chí rì jiāng shān lì  chūn fēng huā cǎo xiāng
迟日江山丽,春风花草香。
ní róng fēi yàn zǐ  shā nuǎn shuì yuān yāng
泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。