337.cool
开心过小学浪淘沙(其一)
唐代·刘禹锡
jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā,
九曲黄河万里沙,
làng táo fēng bǒ zì tiān yá。
浪淘风簸自天涯。
rú jīn zhí shàng yín hé qù,
如今直上银河去,
tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā。
同到牵牛织女家。