337.cool
开心过小学



凉州词
唐·王翰
pú táo měi jiǔ yè guāng bēi
葡萄美酒夜光杯,
yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī
欲饮琵琶马上催。
zuì wò shā chǎng jūn mò xiào
醉卧沙场君莫笑,
gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí
古来征战几人回?