337.cool
开心过小学六月二十七日望湖楼醉书
宋·苏轼
hēi yún fān mò wèi zhē shān
黑云翻墨未遮山,
bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán
白雨跳珠乱入船。
juǎn dì fēng lái hū chuī sàn
卷地风来忽吹散,
wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān
望湖楼下水如天。