337.cool
开心过小学鹿  柴
唐·王维
kōng shān bú jiàn rén  dàn wén rén yǔ xiǎng
空山不见人,但闻人语响。
fǎn yǐng rù shēn lín  fù zhào qīng tái shàng
返景入深林,复照青苔上。