337.cool
开心过小学马  诗
唐·李贺
dà mò shā rú xuě  yān shān yuè sì gōu
大漠沙如雪,燕山月似钩。
hé dāng jīn luò nǎo  kuài zǒu tà qīng qiū
何当金络脑,快走踏清秋。