337.cool
开心过小学悯农(其一)
唐·李绅
chūn zhǒng yī lì sù  qiū shōu wàn kē zǐ
春种一粒粟,秋收万颗子。
sì hǎi wú xián tián  nóng fū yóu è sǐ
四海无闲田,农夫犹饿死。