337.cool
开心过小学墨  梅
元·王冕
wǒ jiā xǐ yàn chí tóu shù
我家洗砚池头树,
duǒ duǒ huā kāi dàn mò hén
朵朵花开淡墨痕。
bú yào rén kuā hǎo yán sè
不要人夸好颜色,
zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn
只留清气满乾坤。