337.cool
开心过小学暮江吟
唐·白居易
yí dào cán yáng pū shuǐ zhōng,
一道残阳铺水中,
bàn jiāng sè sè bàn jiāng hóng。
半江瑟瑟半江红。
kě lián jiǔ yuè chū sān yè,
可怜九月初三夜,
lù sì zhēn zhū yuè sì gōng。
露似真珠月似弓。